L’objectiu general del projecte és la transformació de la pràctica quirúrgica mitjançant la incorporació de la Fabricació Additiva (FA) a tres nivells: models d’assaig quirúrgic, guies i implants per reconstrucció i implants bioactius per a la regeneració de teixits.

Aquest objectiu general es concreta per a cada un dels eixos estratègics prioritaris d’R+D de la Comunitat LLAVOR 3D en:

Eix 1. Disseny

  • Investigar la transformació radical del procés d’obtenció i conversió de les imatges mèdiques escanejades del cos humà a fitxers aptes per construir peces mitjançant FA. Té un propòsit instrumental de cara a permetre la generació dels fitxers STL que facilitin la recerca en les tecnologies de AM/3DPespecífiques per a productes vinculats al quiròfan.

Eix 2. Materials

  • Estudi, optimització i caracterització de materials viables per a processos de AM/3DPde l’àmbit quirúrgic. Desenvolupar nous materials avançats, optimitzar les prestacions i comportaments dels materials, i adequar-los a les tecnologies de fabricació additiva (SLS, FFF, SLM, etc.).

Eix 3. Processos de consolidació

  • Prospecció de diverses tecnologies AM/3DP(SLM, SLS, FFF, DIW i DLP), consolidades o experimentals, usant la gamma de materials estudiada per a aconseguir els components de l’espectre d’ús quirúrgic fixats a les especificacions. Assolir els requeriments dels demostradors definits.

Eix 4. Post processos

  • Determinació de processos complementaris a la fabricació additiva que permeten afegir factors d’èxit als components per al seu ús en l’àmbit quirúrgic, estudiant la incorporació de medicaments en els prototips i la seva esterilització. Desenvolupar processos d’acabat superficials (tintat i recobriments) que dotin els materials de millors propietats.

Eix 5. Validació d’aplicacions d’avantguarda

  • Verificar i validar, mitjançant l’assaig funcional, l’obtenció de demostradors i la caracterització, el grau de viabilitat tecnològica dels prototips finals, així com de cost i de versatilitat de les solucions recercades en els diferents àmbits i nivells de l’ús clínic de la Fabricació Additiva.