CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Nova acreditació HAPs i PCBs en emissions atmosfèriques

Nova acreditació HAPs i PCBs en emissions atmosfèriques

12/05/2023
IQS ha aconseguit ampliar l’abast de l’acreditació per ENAC a l’anàlisi de PCBs i d’HAPs (hidrocarburs aromàtics policíclics) en emissions atmosfèriques

Nueva acreditación HPAs y PCBs en emisiones atmosféricas

Evolucionar cap on necessita el sector industrial del nostre entorn”. Aquesta és una de les nostres premisses. Estem atents al que succeeix al nostre voltant, al que preocupa a les empreses i als reptes que han d’enfrontar-se. Llavors estudiem si podem contribuir amb el nostre coneixement, expertesa, instal·lacions i equipament. Analitzem les oportunitats i quan ho veiem clar, ens posem a treballar per tal de desenvolupar un nou servei, dur a terme un nou projecte innovador o construir una instal·lació.

Així vam començar fa molts anys, l’any 1997, amb la creació del Laboratori Mediambiental d’IQS, especialitzat en l’anàlisi de dioxines i furans (PCDD/F) en mostres ambientals i de productes per alimentació humana i animal. Un laboratori, únic a Espanya en aquell moment, orientat a donar servei al sector industrial i a l’administració pública en matèria de control de la contaminació. En el marc d’una col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, IQS  construir un edifici per hostatjar un nou laboratori que es va dotar de la tècnica analítica necessària, es va formar el personal que posteriorment va desenvolupar mètodes analítics, i finalment vam aconseguir les acreditacions per ENAC segons la norma UNE EN ISO 17025.

Amb els anys hem anat creixent i diversificant l’aplicació de la tècnica de l’espectrometria de masses d’alta resolució a l’anàlisi d’altres compostos orgànics persistents en múltiples matrius, sempre atents a les necessitats de l’entorn i els canvis normatius i legislatius. Així és com recentment, hem aconseguit ampliar l’abast de l’acreditació per ENAC, incloent-hi l’anàlisi de PCBs i d’HAPs (hidrocarburs aromàtics policíclics) en emissions atmosfèriques.

A quines empreses pot interessar? Són diversos els sectors industrials que treballen amb processos d’incineració o de combustió i que tenen l’obligació de dur a terme controls de qualitat de les seves emissions. Sabem que la gran majoria estan treballant en les millors tècniques disponibles (MTD), segons marca el BREF sobre incineració de residus, que emana de la Comissió Europea, en optimitzar processos de cara a una millor qualitat de l’aire i alhora un òptim consum energètic. Entre els paràmetres que caldrà mesurar en les emissions atmosfèriques, es troben els següents contaminants orgànics persistents: les dibenzo-p-dioxines i els dibenzofurans policlorats (PCDD/F), els policlorobifenils (PCB), el benzo(a)pirè (i possiblement altres hidrocarburs aromàtics policíclics o HAP) i també les dibenzo-p-dioxines i els dibenzofurans polibromats (PBDD/F).

Amb el nou abast de l’acreditació, a partir d’ara podem dur a terme les següents anàlisis en suports d’emissions atmosfèriques:

  • PCDD/F segons UNE EN 1948 (Part 2 i 3)
  • DL-PCB segons UNE EN 1948 (Part 4 + A1)
  • NDL-PCB segons UNE EN 1948 (Part 4 + A1)
  • HAPs segons UNE ISO 11338-2, incloent-hi benzo(a)pirè i altres 15 compostos segons recull l’EPA.

Podeu trobar més informació sobre els serveis d’anàlisi de contaminants orgànics persistents i també sobre el Laboratori Mediambiental d’IQS  a la nostra web.

Dra. Núria Vallmitjana

Directora d’IQS Tech Transfer