IQS cuenta con fondos competitivos y de fundaciones privadas para la realización de algunos proyectos de I+D+i.

A continuación, se incluyen algunos detalles de los proyectos financiados por programas de la Unión Europea, por organismos oficiales del Gobierno de España o de la Generalitat de Catalunya, así como los proyectos que han recibido ayudas económicas de diversas fundaciones privadas, como la Fundació Privada Cellex, Obra Social “LaCaixa”, Fundació Catalunya La Pedrera, Fundació La Marató de TV3, Función OPTi, etc…


PERÍODE: 2016-2017
IP: Sr. Oriol Quintana Rubio

Projecte emmarcat en els ajuts a estudis sobre ètica aplicada del personal docent investigador de la URL per al curs 2016-2017.

Leer más

PERIODO: 2015-2016-2017
IP: Dra. Núria Vallmitjana Palau

Aquest projecte té per objectiu principal fomentar les activitats de comercialització tecnològica via llicència o venda de patents o via creació d'empreses de base tecnològica, en cadascuna de les entitats que formen part de la Unitat de comercialització de la URL, especialment d'aquelles
tecnologies sorgides de La Salle i IQS.

 

Leer más

PERIODO: 2014-2016
IP: Dr. Antoni Planas Sauter (GQBB), Dr. Salvador Borrós Gómez (GEMAT) i Dr. Félix Llovell Ferret (MOLSIMAP)

 

GQBB
Grup important, amb 16 membres, dels quals 8 són doctors i amb un gran nombre de projectes. Desenvolupan projectes nacionals del PN, com CTQ, BFU i BIO, però també convocatòries especifiques com CENIT i EXPLORA. Cal destacar la participació en projectes EU FP7 i ERA, tots ells coordinats per membres del consorci o pel coordinador, ell mateix. S'aporten diverses participacions a la fundació La Marató (fins a 3), i projectes amb empreses. En qualsevol cas, es reconeix l'esforç i els mèrits del grup en aconseguir aquest capital de fons privats. Gran nombre de publicacions aportadesen revistes indexades.
Es un grup amb patents i gran capacitat formativa. A més, gran nombre d'activitats de divulgació realitzades, de qualitat, en medis escrits, diaris, en televisió, a través d'internet, en conferencies i cursos, etc... Grup de química biològica i biotecnologia de caire multidisciplinar amb tres grans línies de treball, que mantindran en la seva proposta, i que inclouen glicobiologia, proteïnes amiloides i biotecnología de processos per a productes amb valor afegit. Tot plegat ben coherent amb l’experiència del grup i les seves capacitats. Bon grup de recerca llargament consolidat, ben estructurat i organitzat, de llarga tradició en química biològica i biotecnologia. Bon grup consolidat de recerca amb relacions clares entre els seus membres i amb bona capacitat de captació de finançament. El personal indicat s'ajusta als objectius plenament. Bones publicacions, majoritàriament en col·laboració, algunes bones publicacions pròpies. Gran nombre de projectes amb la industria, associats a un gran nombre de patents. Bona capacitat formativa, molt bona activitat de divulgació de la ciència. Objectius i proposta clara.
GEMAT
El grup ha participat en 34 projectes per part dels membres fins a la data de sol·licitud de l’ajut. En la descripció d’aquests es presenta un equilibri molt bo entre la dedicació a projectes del Pla Nacional del Ministeri (2), projectes de la Unió Europea (5), projectes de la Generalitat (1) i convenis amb empreses (més de quaranta). Això mostra la gran capacitat del grup, prou nombrós en personal encara que no tant en doctors, el que dona una ràtio de projectes per doctor molt elevat.
Es presenta una gran quantitat de convenis amb empreses, part de la major fortalesa del grup, ja que amb aquest aspecte obté un fort finançament. Molt bona capacitat del grup com a resultat de la qualitat de les seves investigacions. Es presenta una important producció científica, amb una qualitat avalada pel seu índex d'impacte. A més inclouen 2 capítols de llibre i algunes altres publicacions. Com a capacitat de transferència dels coneixements s'indica la creació de 4 spin off sorgides del grup amb un total de 10 patents de les que 8 estan explotades i això es significatiu de les capacitats de transferència de tecnologia que el grup ha produït als darrers anys.
Objectius clars i ben presentats amb la consolidació de línies de recerca en biomaterials i enginyeria de superfícies, així com enfortir la xarxa internacional del grup, incrementar la producció científica i augmentar el grau d’autofinançament. Grup amb 20 membres, però nomes 6 estables i amb dedicació completa. Tenen previst augmentar el personal estable del grup, en l'actualitat amb 6 doctors. Durant el període hi ha hagut una incorporació i una baixa.
GEMAT es un grup petit però amb una molt bona productivitat tan científica com tecnològica i especialment destacable el fet de creació d'empreses de base tecnològica. El seu coordinador, el Dr. Salvador Borros, en el que recau molta de la responsabilitat i èxits del grup, té bons números a Scopus. El grup aconsegueix l’equilibri tan desitjable entre ciència i tecnologia, a mes basat en la realització de tesis doctorals.

 

MOLSIMAP
L’objectiu científic del grup MOLSIMAP es basa en el desenvolupament, millora i aplicació de les eines de modelat molecular (combinat amb dades experimentals) a diferents sistemes d’interès industrial, per al desenvolupament i optimització de processos i productes sostenibles. A partir de principis fonamentals de recerca bàsica i de qualitat, es busca moure aquesta a nivell d’aplicacions industrials, fent contribucions en el desenvolupament de noves eines de modelització per a la seva aplicació a materials per a la captura de CO2 i separació de gasos, caracterització de líquids iònics i altres solvents alternatius, energies netes, i tractament d’aigües, cercant tant l’excel·lència científica com la transferència del coneixement.

El grup pretén continuar i avançar amb les línies en què té una llarga trajectòria d’expertesa, així com ampliar el seu rang i ús a problemes d’interès i preocupació actual, en estreta col·laboració amb experts nacionals i internacionals. Es treballarà conjuntament amb els grups teòrics complementaris i experimentals capdavanters. La sinergia teòric - experimental permetrà aprofundir en el coneixement dels sistemes, millorant les eines teòriques i optimitzant el comportament dels sistemes experimentals concrets. Finalment, com a grup pioner en l’aplicació d’aquestes eines a problemes d’interès industrial al nostre país, forma part també del nostre objectiu l’exposició i la divulgació d’aquesta línea de recerca a nivell nacional i internacional.

Leer más
PERIODE: 2016
IP: Dr. Jordi Cuadros Margarit
Més informació

Professors i ciència és un programa que ofereix formació al professorat de secundària de ciències de Catalunya. Vol contribuir a millorar la seva formació contínua i la seva especialització, en les respectives àrees de coneixement, perquè pugui revertir en el seu dia a dia a les aules, fomentant així l’estímul de les vocacions científiques entre els seus alumnes. Es va iniciar l’any 2011 i cada any ofereix l’oportunitat a més de 400 professors de rebre formació específica en diferents centres de recerca científica. Any rere any incorpora nous centres de recerca assegurant cursos d’alta aplicabilitat a l’aula, tant teòrica com pràctica, amb continguts que responen a noves necessitats curriculars d’ESO i Batxillerat.

Leer más

PERIODO: 2015-2018
IP: Dr. José Ignacio Borrell Bilbao

Proyecto de Investigación y Desarrollo va a estar elaborado por un Consorcio Investigador, en el que figura una empresa privada (PANGAEA), y la participación de los grupos de investigación del Institut Químic de Sarrià (GEM) y del Institut Catalá d’Oncologia (ICO). A su vez, considerando como objetivo principal del proyecto el diseño y el desarrollo de una nueva molécula con actividad antitumoral, gracias a los resultados del proyecto, las industrias farmacéuticas estarán en disposición de elaborar un nuevo producto que proporcione grandes ventajas en la lucha contra varios de los más importantes tipos de cáncer, como son el cáncer de colon, pulmón y páncreas. Por tanto, la sociedad en general y los pacientes oncológicos serán quienes gozarán de las ventajas terapéuticas que les aporte el tratamiento con los nuevos fármacos elaborados en base a la nueva molécula diseñada en el presente proyecto.

Leer más
PERIODO: 2016-2017
IP: Dr. Jordi Cuadros Margarit

El proyecto se halla enmarcado en el área de especialización 3: Educación: innovación, competencias y valores. En concreto, el trabajo que se propone corresponde a la creación de herramientas para la investigación en didácticas específicas a partir de trazas y del uso de técnicas de analíticas del aprendizaje.
 

Leer más

PERÍODE: 2016-2018
IP: Dra. Núria Vallmitjana Palau

L’objectiu d’aquest projecte és la construcció d’un nou edifici i equipament d’aquest per ubicar el Centre de Transferència de Processos i Tecnologies Integratives (CTPTI) dins del campus de l’Institut Químic de Sarrià a Barcelona.

 

 

 

Leer más

PERIODO: 2017
IP: Dr. Jordi Martorell López

Colaboración entre IQS y la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.

 

Leer más