El projecte REGiREU ha de permetre generar nou coneixement necessari per desenvolupar tecnologia que aporti avantatges competitius respecte la tecnologia actual i posicionar el sector de l’aigua a Catalunya entre els principals proveïdors mundials de tecnologia per a la regeneració d’aigua residual.

L’escassetat d’aigua ha anat en augment al llarg dels últims anys arreu del món i les projeccions indiquen que el canvi climàtic agreujarà aquesta situació. Fins al moment, s’estima que en tot el món, uns 768 milions de persones no tenen accés a aigua potable i les demandes d’aigua seguiran augmentant en les properes dècades degut al creixement de la població i el creixement econòmic.

En aquest context, la utilització de recursos d’aigua alternatius esdevé una necessitat bàsica per tal de garantir en un futur l’abastiment a la població i, alhora, protegir els recursos naturals. Concretament, la regeneració i reutilització de
l’aigua comporta beneficis en la gestió integral d’aquest recurs en regions amb dèficit hídric, ja que l'aigua regenerada pot utilitzar-se en diversos usos com ara, reg agrícola i de parcs i jardins, neteja viària, usos recreatius, la indústria, la recàrrega d'aqüífers, etc. reduint la pressió sobre els recursos hídrics convencionals. D'aquesta manera, l'aigua reutilitzada compleix perfectament les exigències del que avui es coneix com Economia Circular. Tot i que hi ha consens internacional en que l’aigua regenerada ha d’esdevenir en un futur una font bàsica i important d’aigua en les zones amb escassetat hídrica, els processos de tractament específics per a la regeneració encara són lluny de poder-se implementar de forma massiva degut a  l’existència de barreres tecnològiques que limiten la implementació de la regeneració d’aigua i la posterior reutilització.

En primer lloc, alguns dels impediments existents estan relacionats amb aspectes tècnics i els elevats costos de les tecnologies existents. Una altra barrera important és l’acumulació de determinats contaminants, en particular patògens i contaminants emergents, que fan necessari desenvolupar tecnologies que permetin assolir elevats percentatges d’eliminació d’aquests contaminants. A més, la presència d’aquests contaminants comporta incerteses respecte els riscos potencials degut a la utilització d’aigua regenerada, fet que requereix de tècniques de monitorització fiables i cost-efectives.

Per tal de contribuir a la superació de les barreres mencionades, dins del projecte REGiREU s’han definit els següents objectius específics:

- Reduir els costos d’operació i implementació associats als processos de regeneració.
- Desenvolupar tecnologia més eficient i selectiva respecte els processos actuals.
- Proporcionar tecnologia que permeti una gestió acurada del risc de l’aigua regenerada.
- Millorar la sostenibilitat i eficiència del cicle global de l’aigua.

Dins del projecte s’adreçaran els principals grups de tecnologies involucrades en el esquemes de reutilització tals com tecnologia de membrana, tecnologia de foto-oxidació, processos d’oxidació avançada i processos biològics. Al mateix temps es pretén adquirir el coneixement necessari per desenvolupar sistemes d’ajuda a la decisió per a la control dels sistemes de tractament i sistemes per a la gestió integrada del risc en la distribució i ús de l’aigua regenerada.

El coneixement adquirit, permetrà a les empreses desenvolupar nous esquemes de tractament que s’ajustin als requeriments de qualitat de l’aigua regenerada, tenint en compte criteris tant tècnics com econòmics i a la vegada garantir als operadors finals la seguretat en la utilització d’aquesta aigua.