Secretaria d'Universitats i Recerca, Generalitat de Catalunya. Convocatòria per agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de la recerca

IP: Dr. Salvador Borrós FINANCIACIÓN: 84.896,03 € PERÍODO: 2019 - 2023

BASE3D s’emmarca dins del programa de Tecnologies Emergents que ha emprés la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Recerca, d’acord amb l’estratègia RIS3CAT.

BASE3D té com a objectiu afrontar els principals reptes actuals de les tecnologies de fabricació additiva, entre els que es troben la formulació de nous materials i multimaterials, l’optimització de la tecnologia per a l’obtenció de peces funcionals, els acabats i postprocessats, l’increment de la productivitat, etc. El resultat del projecte incrementarà el TRL (índex Technology Readiness Level o escala de mesura de la maduresa de la tecnologia abans d’arribar al mercat) de cadascuna de les tecnologies proposades creant un important impacte en sectors com la indústria tradicional, la indústria alimentària, el sector biomèdic i el sector de la construcció.

L'agrupació está integrada per quatre projectes, la participació d'IQS es al INK3D:

  • Ink3D,​ centrat a donar resposta als grans reptes tecnològics de la impressió per deposició de materials viscosos a temperatura ambient amb l’objectiu d’obtenir estructures 3D amb un elevat control de l’estructura multiescala i la fabricació de peces complexes multimaterial i core-shell. Juntament amb la simulació numèrica dels processos de microextrusió i el desenvolupament d’equips d’impressió més eficients, s’optimitzarà la qualitat i la resolució de la fabricació de peces per a aplicacions en l’àmbit de l’energia, estructural i biomedicina.

L’actuació s’emmarca dins del programa de tecnologies emergents que ha emprès la Generalitat de Catalunya, a través de la seva estratègia ​RIS3CAT i que impulsa el desenvolupament de noves activitats emergents basades en tecnologies o processos innovadors, disruptius i que tinguin com a objectiu obrir nous mercats o transformar els que ja existeixen. Es tracta de noves tecnologies i aplicacions tecnològiques que tenen un elevat potencial per generar noves activitats econòmiques i són prioritàries en les polítiques de recerca i innovació del Govern de Catalunya i en el programa ​Horizon 2020​, i a la Unió Europea hi ha una aposta clara, com a estratègia de futur. L’agrupació està co-finançada per la Generalitat de Catalunya amb pressupost de PO FEDER Catalunya 2014 - 2020. L’organisme gestor és la Direcció General de Recerca.