II. INFORMACION GENERAL DE INVESTIGACION: 

II. I Programas europeos

H2020 funded projects (Download Excel with H2020 funded projects)

CORDIS - EU research projects under Horizon 2020 (2014-2020) (Download Excel with H2020 funded projects)


Programme Horizon Europe (2021-2027)

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination. Annexes


Report: Mission-Oriented  Research & Innovation in the European Union MISSIONS
A problem-solving approach to fuel innovation-led growth. Mariana MAZZUCATO

-----------------------

 

 

II. Programas estatales

Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia y de Innovacion 2013-2020 (link PDF) y Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 

 

 

 

Researcher career path in Spain at a glance! (3rd edition)

 

Descarga el  diagrama actualizado de las distintas etapas de la carrera investigadora en el que se identifican las distintas ayudas que podrás solicitar en cada momento.

 

III. Programas autonómicos 

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/ajuts-i-subvencions/convocatories/

El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ofereix a través dels seus diferents organismis com AGAUR i ACCIO de fins a 7 línies de finançament de la Recerca i Innovació formats per diferents programes: grups de recerca, innovació, investigadors postdoctorals, investigadors predoctorals, transferència del coneixement i altres.

 

 

ACCIO Agència per la Competitivitat de l'Empresa té un Servei d'Innovació amb diferents línies on participa l'empresa i la Universitat