CALL ed_sp_web_proyecto_obtener_concreto(1, '126') Proyectos subvencionados - Doctorat Industrial VENAIR IBÉRICA SAU Ref. 2016 DI 094

Proyectos subvencionados


Doctorat Industrial VENAIR IBÉRICA SAU Ref. 2016 DI 094


PERIODE: 2017-2020
IP: Dr. Salvador Borrós Gómez

El doctorat industrial es planteja els següents objectius:

1. Desenvolupar nous catalitzadors basats en els de Karstedt que permetin un majar nivel! de curat en la reacció de vulcanització.
2. Estudiar el mecanisme d'actuació dels catalitzadors amb els inhibidors i els oligómers de silicona presents en la formulació. La informació obtinguda en aquest apartat permetrà optimitzar la cinètica de curat i minimitzar l'obtenció de subproductes de reacció.
3. Millorar la formulació per evitar la presència de volàtils que ja estiguin en la matèria primera.
4. Proposar i assajar una nova formulació que compleix els requeriments.