CALL ed_sp_web_proyecto_obtener_concreto(1, '125') Proyectos subvencionados - Doctorat Industrial PRODUCTS & TECHNOLOGY, S.L. Ref. 2016 DI 073

Proyectos subvencionados


Doctorat Industrial PRODUCTS & TECHNOLOGY, S.L. Ref. 2016 DI 073


PERIODE: 2017-2020
IP: Dr. Salvador Borrós Gómez

És per aquest motiu pel qual es pretén desenvolupar un catéter urinari tipus Foley resistent a la colonització per part de microorganismes gramnegatius I grampositius, així com resistent a la formació de biofilm. Per a la consecució d'aquest objectiu s'utilitzarà la tecnologia de superficies per modificar el material base i afegir diferents additius i recobriments que modifiquin l'activitat biològica natural dels microorganismes amb la finalitat d'eliminar/reduir les infeccions dels pacients hospitalitzats i de persones amb dependència d'aquest tipus de catéters sense afectar a la seva innocuïtat i biocompatibilitat.